Conesa

Jaume Conesa: [prefacio del traductor] a Històries troaines (1374) de Guido delle Colonne

Existe edición moderna por Joan M. Perujo  Melgar, en su tesis doctoral Les «Històries troianes» de Jaume Conesa, traducció catalana de la «Historia destructiones Troiae» de Guido delle Colonne: estudi i edició, Alicante, Universitat d’Alacant, 2015.

Fuente: Julio–César Santoyo, Teoría y crítica de la traducción: antología, Bellaterra, Universitat Autònoma de Barcelona, 1987, 23.

 

[23] A istancia et a pregaries de un noble hom et de gran compte, yo Jachme Conesa, prothonotari del senyor Rey […], comenci de aromançar les istories Troyanes diuenres a XVIII des mes de juny, del any M.C.C.C.LXVII, protestant que no sia prejudicat a les dites istories en lati, car veraiment lo Romanz de aqueles, en esguart del lati lo qual es molt aptament posat, es axi com plom enuers ffin aur. Et axi matex protestant que si algunes paraules seran transportades, o que paregua que no sien conformes de tot en tot al lati, no sia inputat a ultracuydament de mi, mas que cascu entena que aquel transportament o mudament es per donar antendre plenament e grosera los latins qui son soptils al dit noble hom et tots altres lechsqui apres de les dites istories legiran. Et en cara mes pot esser imputat a (i)gno(ran)cia mia, qui segons la suptilitat de aquel qui les composa no so bastant ni suficient a fer tal traslatacio de lati en Romanz, mas confiant en la gracia de deu, et sabent que per fer alguna mutacio del dit lati en Romanz no pot esser a mi Reprensio qant a deu, atreueschme de fer a(que)sta obra, pregant ab gran istancia a tots los ligents, que si res hi aura que no les placia o que les torn anug que non donen carech a mi algun, com yo aytant com mils pore me enten a conformar al test de les dites ystories, aytals com yo los he reduynt aqueles de lati en romanz, axi com dit es.